Artikel 1: Definities
De ondernemer: Glamping aan de Maas.
De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende een overnachting in een accommodatie.
Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.
Accommodatie: plek op het terrein in de vorm van een Airstream caravan, Amerikaanse schoolbus of vakantiehuis.
De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het recht van gebruik van een accommodatie tegen een van te voren overeengekomen vergoeding en periode.
Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de accommodatie, de voorzieningen en de regels van Glamping aan de Maas.
Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.
Huisregels: het schriftelijke reglement met de regels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen
De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven die door Glamping aan de Maas zijn vastgesteld. Indien er van de kant van Glamping aan de Maas extra kosten zijn ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de gast worden doorberekend, ook na afsluiting van de overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld BTW en toeristenbelasting).

Artikel 4: Betaling
T.a.v. de betalingen hanteert Glamping aan de Maas de volgende voorwaarden:

  • De betalingen moeten in euro’s gedaan worden, direct na reservering. 
  • Het bedrag kan via iDeal worden betaald.

Artikel 5: Aankomst, verblijf en vertrek
Indien de ondernemer erom vraagt dient de recreant, de mederecreant en/of derde partij zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De ondernemer mag hier een kopie van maken indien er materialen voor verhuur ter beschikking worden gesteld.
Bij aankomst op het terrein, vanaf 15.00 uur op de eerste dag van de overeenkomst, dient de recreant, mederecreant en/of derde partij zich te melden bij de ondernemer. Indien de ondernemer niet aanwezig is, wordt er vooraf afgesproken waar zich een sleutel bevindt voor binnentreding in de accommodatie. Bij vertrek, voor 11.00 uur op de laatste dag van de overeenkomst, dient de recreant, mederecreant en/of derde partij zich te melden bij de ondernemer om de check-out af te handelen.
Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan indien Glamping aan de Maas daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden gesteld worden, welke schriftelijk worden vastgelegd.
De gast is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd, ook al vertrekt hij eerder dan vooraf vastgelegd is.

Artikel 6: Annulering
Glamping aan de Maas hanteert de volgende voorwaarden als het gaat om de annulering van een reservering:

  • Bij annulering binnen 24 uur nadat de boeking is gemaakt, worden er geen kosten in rekening gebracht.
  • Tot 35 dagen voor de ingangsdatum van het verblijf kan de gast kosteloos annuleren of verplaatsen.
  • Als de gast binnen 35 dagen van de ingangsdatum van het verblijf annuleert, dan zal 100% van de reserveringswaarde in rekening worden gebracht.
  • Als de gast niet op komt dagen op de gereserveerde datum, dan wordt 100% van de reserveringswaarde in rekening gebracht.
  • De annuleringsvoorwaarden wijken af van Booking.com, gezien hier een andere prijsopbouw geldt.

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
Het verblijf kan tussentijds beëindigd worden door Glamping aan de Maas:

  • Indien de gast overlast bezorgt aan de eigenaren van het vakantieverblijf en/of overige gasten, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft. Glamping aan de Maas zal de gast over de beëindiging van het verblijf zowel mondeling als schriftelijk informeren.
  • Alvorens zal er altijd één mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing gegeven worden door de ondernemer.
  • Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het terrein.

Artikel 8: Ontruiming
Als de overeenkomst is beëindigd, moet de recreant, uiterlijk om 11.00 uur ́s ochtends op de laatste dag van de overeengekomen periode, de accommodatie bezemschoon opleveren. Er zal samen met de recreant, mederecreant en/of derde partij een inspectie plaatsvinden van de accommodatie. Indien blijkt dat er schades zijn aan de accommodatie zijn deze voor rekening van de recreant. Indien er een specialistisch bedrijf ingehuurd dient te worden ter schoonmaak is dit voor rekening van de recreant.

Artikel 9: Wet- en regelgeving
Glamping aan de Maas zal er alles aan doen om het vakantieverblijf (zowel van binnen als aan de buitenkant) aan alle milieu- en veiligheidseisen te laten voldoen die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld. De gast wordt gevraagd alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Er zijn voorzieningen geplaatst om afval te scheiden. De recreant is gehouden zich aan de voorschriften van de gemeente te houden. Meer informatie over afvalscheiding is in de accommodatie aanwezig. Het is niet toegestaan in de accommodatie te roken. Buiten wordt de recreant verzocht terughoudend te zijn in het roken, en in ieder geval geen peuken in de struiken of tussen de bomen te gooien i.v.m. brandgevaar, met name in droge perioden en in de zomer.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
De recreant is t.o.v. de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.
De ondernemer verplicht zich in geval van overlast van de recreant en na melding door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.
Het gebruik van de bbq, sauna of hottub geschiedt geheel op risico van de recreant.

Artikel 11: Klachten
Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.
De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.